Náplň preventivních prohlídek

Vyšetření prováděná na pracovišti České preventivní s.r.o.:

 • preventivní prohlídky závodní péče
 • krevní odběry
 • analýza moči
 • EKG
 • vodní chladový pokus
 • pletysmografie
 • spirometrie
 • posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození
 • zátěžové EKG
 • Další potřebná konziliární vyšetření zajišťujeme ve spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí v naprosté většině případů v průběhu jednoho dne, není tedy nutné k nám zaměstnance posílat, až na výjimečné situace, opakovaně.

Náplň pracovně lékařské prohlídky

Veškerá vyšetření jsou prováděna na našem pracovišti během jednoho dne s maximální snahou o minimalizaci čekacích dob.
I v případě nutných konziliárních vyšetření je díky spolupráci s Krajskou nemocnicí Pardubice možné posouzení zdravotní způsobilosti k práci pro naprostou většinu klientů uzavřít v průběhu jednoho dne.

Náplň pracovně lékařské prohlídky v České preventivní:

Pracovně lékařská prohlídka (s výjimkami danými zákonem) se vždy provádí na základě podnětu zaměstnavatele, který v žádosti k prohlídce současně smluvnímu lékaři závodně preventivní péče písemně sděluje, jakou pracovně lékařskou prohlídku požaduje, ke které práci je zaměstnanec posuzován, zařazení této práce do kategorie dle jednotlivých faktorů, popř. další údaje nezbytné pro posudkovou činnost.

Lékařské preventivní prohlídky

 • vstupní
 • výstupní
 • periodické
 • mimořádné

Nezbytnou náplní každé pracovně lékařské prohlídky je:

 • Rozbor anamnestických údajů, kde je zvláštní důraz kladen na podrobnou pracovní anamnézu.
 • Komplexní fyzikální vyšetření
 • Základní chemické vyšetření moče
 • Výpis ze zdravotní dokumentace registrujícího praktického lékaře, který zajistí posuzovaná osoba vždy tak, aby ho dala k dispozici posuzujícímu lékaři nejpozději při vlastním vyšetření. Popřípadě zapůjčení zdravotní dokumentace od PL.
 • Další dopňková vyšetření, indikovaná posuzujícím lékařem individuálně, pokud to zdravotní stav posuzované osoby nebo dané pracovní podmínky vyžadují, k vyloučení kontraindikací nebo posouzení možného poškození zdraví při práci.
 • Další vyšetření daná zákony a rozhodnutím hygienika souvisejících s výkonem konkrétní práce.
 • Při posuzování zdravotní způsobilosti posuzované osoby přihlíží posuzující lékař k závěrům dopňkových vyšetření, která si vyžádal.
 • Zajištění a závěry pracovné lékařských prohlídek, včetně uvedení diagnózy, jsou podrobně zaznamenávány ve zdravotnické dokumentaci lékaře pracovnělékařské preventivní péče. V závěru vyšetření je zpracována lékařská zpráva pro praktického lékaře, obsahující veškeré údaje nezbytné k dalšímu zajištění zdravotní péče.
 • Je vypracován posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem
  • zdravotně způsobilý
  • zdravotně nezpůsobilý
  • zdravotně způsobilý s podmínkou (např. nutné brýle k řízení)
  • pozbyl (a) dlouhodobě zdravotní způsobilost