Legislativa

Seznam článků: Seznam článků
17. 9. 2013

Vyhláška č. 79/2013 Sb. v platném znění

Vyhláška č. 79/2013 Sb., ze dne 26.3.2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Jedná se o základní právní předpis upravující postup při posuzování zdravotní způsobilosti k práci a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Definuje obsah a organizaci pracovnělékařských služeb, druhy pracovnělékařských prohlídek, jejich periodicitu a obsah lékařského posudku. Součástí vyhlášky jsou i náplně preventivních prohlídek a rizikové faktory a nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.
17. 9. 2013

Zákon č.373/2011Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění

Součásti pracovnělékařských služeb jsou definovány v Zákoně o specifických zdravotních službách č. 373/2011Sb. Patří mezi ně zejména hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích.
Zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb.
  • § 41 - §44 -  posudková péče a lékařské posudky
  • § 45 - oznamovací povinnost lékařů o změně zdravotního stavu s předpokladem ztráty zdravotní způsobilosti
  • § 46 a násl. - přezkoumání lékařského posudku - zvláštní úprava správního řízení
  • § 53 - §59 - pracovnělékařské služby
  • § 61 a násl. - posuzování a uznávání nemocí z povolání
  • § 98 - odložení účinnosti PLS
  1    Zobrazeno 1 2 (Celkem 2 záznamů)