Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

§   32 - určuje případy kdy musí být provedení vstupní prohlídky zajištěno před podepsáním pracovní smlouvy
§ 101 - ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci
§ 102 - ukládá zaměstnavateli úkoly v prevenci rizik
§ 103 - stanoví zaměstnavateli povinnosti v ochraně a bezpečnosti práce
§ 106 - stanoví práva a povinnosti zaměstnanců, včetně povinností podrobit se lékařským prohlídkám
§ 224 - ukládá zaměstnavateli mimo jiné zajistit závodní preventivní péči