Součásti pracovnělékařských služeb jsou definovány v Zákoně o specifických zdravotních službách č. 373/2011Sb. Patří mezi ně zejména hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích.
Zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb.
  • § 41 - §44 -  posudková péče a lékařské posudky
  • § 45 - oznamovací povinnost lékařů o změně zdravotního stavu s předpokladem ztráty zdravotní způsobilosti
  • § 46 a násl. - přezkoumání lékařského posudku - zvláštní úprava správního řízení
  • § 53 - §59 - pracovnělékařské služby
  • § 61 a násl. - posuzování a uznávání nemocí z povolání
  • § 98 - odložení účinnosti PLS