Preventivní prohlídky a posuzování pracovní způsobilosti k práci

Zdravotní způsobilost k práci posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává smluvní lékař pracovnělékařských služeb na základě znalosti pracovních podmínek, znalosti zdravotního rizika práce (zdravotní náročnosti práce) včetně nezbytnosti používání osobních ochranných pracovních prostředků.
Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:
 • vstupní prohlídka
 • periodická prohlídka
 • mimořádná prohlídka
 • výstupní prohlídka
 • následná prohlídka

Vstupní prohlídka se provádí

 • u občana ucházejícího se o zaměstnání vždy před uzavřením pracovně právního vztahu
 • u občana ucházejícího se o vedlejší pracovní poměr vždy před uzavřením vedlejšího pracovního poměru, pokud se jedná o práce zařazené do kategorie druhé až čtvrté
 • u zaměstnance před jeho převedením na jinou práci, pokud se nejedná o práci s nižší zdravotní náročností, než kterou zaměstnanec dosud vykonával
 • Účelem vstupní prohlídky je vyloučit ze zařazení na danou práci zaměstnance, u kterého lze očekávat, že vykonávání této práce by s vysokou pravděpodobností vedlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, nebo by mohlo způsobit poškození zdraví dalších osob. Při vstupní prohlídce se přihlíží také k tomu, zda občan je schopen používat osobní ochranné pracovní prostředky, pokud je to k dané práci potřebné.

Periodická prohlídka

se provádí u všech zaměstnanců pravidelně nejméně jedenkrát za 5 let, u osob starších 50 let nejméně jedenkrát za 3 roky, pokud zvláštní předpis, rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nebo příloha č. 1 nestanoví jinak. Periodická prohlídka se provádí za účelem včasného záchytu poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce či pracovních podmínek nebo k posouzení možných nově vzniklých kontraindikací k práci a k posouzení zdravotní způsobilosti k používání osobních ochranných pracovních prostředků. Termíny periodických prohlídek jsou stanoveny podle předpokládaných možných změn zdravotního stavu vlivem pracovních podmínek při výkonu dané práce.

Mimořádná prohlídka

se provádí vždy, kdy lze důvodně předpokládat, že u zaměstnance došlo k:
změně zdravotní způsobilosti k práci nebo k používání osobních ochranných pracovních prostředků

Výstupní prohlídka

se provádí vždy při ukončení určitého druhu práce s cílem zjistit takové změny zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že na jejich vzniku se podílel vliv pracovních podmínek. Výstupní prohlídka se provádí
 • před ukončení práce u daného zaměstnavatele
 • před ukončením práce z důvodu převedení na jinou práci, pokud tato práce má nižší zdravotní náročnost, než práce dosud vykonávaná

Následná prohlídka

se provádí ve vymezených indikacích