Součásti pracovnělékařských služeb jsou definovány v Zákoně o specifických zdravotních službách č. 373/2011Sb. Patří mezi ně zejména hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích.
Zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb.

Prováděcí právní předpis (Vyhláška o pracovnělékařské službě) stanoví postupy při zajišťování lékařských prohlídek, jejich druhy, četnost a obsah nezbytný pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Tento předpis nebyl zatím vydán.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb.
  • § 41 a násl. - posudkové péče
  • § 45 - oznamovací povinnost lékařů o změně zdravotního stavu s předpokladem ztráty zdravotní způsobilosti
  • § 46 a násl. - přezkoumání lékařského posudku - zvláštní úprava správního řízení
  • § 53 odst. 1 - definuje pracovnělékařské služby
  • § 54 odst. 2 zákona - ukládá povinnost zaměstnavatelům zajistit pracovnělékařské služby
  • § 57 odst. 1 - náplň činnosti poskytovatele pracovnělékařské služby
  • § 58 - úhrada pracovnělékařských služeb
  • § 61 a násl. - posuzování a uznávání nemocí z povolání
  • § 98 - odložení účinnosti PLS